Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW FIRMY PIXELCOLOR
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych Pani/Pana jest firma Pixelcolor Dulny
  Gawot s. c. ul. Jesienna 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Można się z nami
  skontaktować pisząc na adres email sklep@pixelcolor.pl
 2. Twoje dane osobowe będę przetwarzane w celu:
 3. realizacji zleceń klienta, wykonania umów związanych z procesem realizacji
  zamówienia i dostaw towaru lub zlecenia wykonania usługi na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. b) RODO;
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążący na nas np. w zakresie obsługi
  reklamacji, prowadzenia dokumentacji dla celów podatkowych i rachunkowych –
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
 5. kontaktu z klientem, windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami –
  realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
  RODO;
 1. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym
  Administrator danych zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność
  przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) np.: dostawcom rozwiązań
  informatycznych, prawnych, księgowych, doradczych, w związku z realizacją zadań
  naszej firmy.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, a następnie do
  momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do momentu
  wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w
  szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i
  podatkowych.
 3. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu. Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych
  uprawnień należy skontaktować się z nami telefonicznie, e-mailem lub osobiście w
  siedzibie firmy.
 4. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może
  skutkować brakiem możliwości realizacji usługi i prawidłowej współpracy.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
  profilowane.